SBD BA I.
 

História

Z histórie Stavebného bytového družstva  Bratislava I.

 

    Základy rozvoja bytového družstevníctva boli stanovené zákonom č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe.

 

    Po vstupe zákona do platnosti bola následne pri Rade ObNV – Staré mesto ustanovená komisia pre riadenie družstevnej bytovej výstavby, ktorá vyzvala riaditeľov podnikov a ich ZV ROH k vytvoreniu podmienok na založenie stavebných bytových družstiev zamestnancov.

 

    Už v júni 1959 Rada Národného výboru Bratislavy schválila prvé tri družstvá v Bratislave:

 • SBD pri Univerzite Komenského,
 • SBD pri ObNV Staré mesto a
 • SBD pri n.p. Priemstav.


    Ustanovujúca členská schôdza Stavebného bytového družstva občanov pri ObNV I. Bratislava -Staré Mesto sa konala 30. Júna 1959 vo veľkej zasadacej sieni ObNV - Staré Mesto na Vajanského nábr. č. 3.  Dňa 10. júla 1959 bola adresovaná žiadosť Ľudovému súdu v Bratislave o zápis do podnikového registra. Zápis družstva bol vykonaný dňa 14. júla 1959.

 

    Záznamom v podnikovom registri dňa 10. Apríla 1974 bol zmenený názov organizácie na Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava I, so sídlom na Fučíkovej ulici č. 32, Bratislava.

    K 1. decembru 1972 bol vykonaný výmaz z podnikového registra týchto družstiev:

 • SBD  občanov Dunaj pri ObNV – Staré Mesto,
 • SBD  zamestnancov MDŽ 02,
 • SBD  Ministerstva vnútra SSR,
 • SBD  Interhotelu v Bratislave,
 • SBD  Pravdy v Bratislave,
 • SBD  Slovenských závodov technického skla.

    Ku dňu 4. marcu 1973 ďalších družstiev:

 • SBD  zamestnancov Poľnohospodárskych stavieb Bratislava,
 • SBD  Vodohospodárskych stavieb Bratislava,
 • SBD  zamestnancov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave,
 • SBD  zamestnancov Železničného staviteľstva v Bratislave.

                Ďalší výmaz z podnikového registra sa vykonával postupne ďalej až do roku 1985. Zanikli tieto družstvá:

 • SBD  zamestnancov pri Dopravnom podniku mesta Bratislavy,
 • SBD  zamestnancov Dunaj – Váh, Bratislava,
 • SBD  pri Západoslovenských energetických závodoch v Bratislave,
 • Svojpomocné SBD zamestnancov Kancelárie SNR,
 • Svojpomocné SBD zamestnancov podniku Rempo veľkoobchod s priemyslovými výrobkami,
 • SBD zamestnancov n. p. Závody inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie v Bratislave,
 • Stabilizačné svojpomocné SBD pri Hydrostave v Bratislave,
 • Svojpomocné SBD Zeleň,
 • SBD Tekov,
 • Svojpomocné SBD pracovníkov Inžiniersko-projektovej organizácie školských stavieb v Bratislave,
 • SBD pracovníkov SAV, ktorého výpis z podnikového registra bol urobený ako posledný dňa 3. júla 1987. 

 

    Všetky tieto stavebné bytové družstvá boli integrované do SBD Bratislava I.

 

    1.februára 1986 bola odovzdaná do užívania terajšia prevádzková budova SBD Bratislava I..

 

    Hoci prvé obytné budovy družstva vznikali na území I. bratislavského obvodu, čoskoro bolo potrebné uspokojovať potreby členov družstva výstavbou objektov aj  v iných mestských častiach.

 

    Spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli družstvu rad nových úloh. Najvýznamnejšou z nich bola prevod vlastníctva bytov, v súlade so zákonom č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K dnešnému dňu zostáva neprevedených iba malý počet bytov.

 

    V súčasnosti SBD Bratislava I. vykonáva funkciu správcu bytových domov hlavne v Starom Meste a v Petržalke.