SBD BA I.
 

Služby

Stavebné bytové družstvo Bratislava I. poskytuje svoje služby v dvoch oblastiach:

A. ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 • zriadenie samostatného bankového účtu domu
 • evidencie a vedenie ekonomickej agendy domu
 • výpočet výšky mesačných preddavkov
 • spracovanie a vedenie právnej agendy
 • spracovanie podkladov na podanie návrhov na súd
 • vykonanie pravidelných obhliadok domu
 • navrhovanie plánu opráv a údržby domu
 • zabezpečenie údržby a opráv domu (vlastná údržba + dodávateľský spôsob, vlastná havarijná služba – nonstop)
 • vedenie a evidencia technickej dokumentácie domu
 • zabezpečenie cenovej, technickej a vecnej kontroly
 • sledovanie a zabezpečenie dodržiavania uzatvorených zmlúv
 • príprava podkladov na úpravu existujúcich, resp. nových nájomných zmlúv
 • ostatné služby na základe vzájomnej dohody


B. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 • spracovanie podkladov súviciacich so založením spoločenstva vlastníkov
 • zabezpečenie rekonštrukcie a upratovacích prác v byte