SBD BA I.
 

Orgány a vedenie

 

Predstavenstvo SBD Bratislava I.

 

1. Ing. Peter BOŠKO

predseda

2. Vladimír MEDVECKÝ

podpredseda

3. Karol GALÁT

člen

4. JUDr. Dušan SABOL

člen

5. Ing.Peter MIHÁLIK

člen

6. Mgr. Igor KOVÁČ

člen

7. Ing. arch. Dominik MICHAELI

člen

 

KONTROLNÁ KOMISIA SBD Bratislava I.

 

1. JUDr. Oľga ADAMCOVÁ

predsedníčka

2. Vlasta BLINOVÁ

členka

3. Ing. Anton BRATH

člen

 

--------------------------------------------------------------------------------

Členov Predstavenstva SBD Bratislava I. a členov Kontrolnej komisie SBD Bratislava I. zvolilo
Zhromaždenie delegátov SBD Bartislava I. dňa 17. decembra 2015.