SBD BA I.
 

Orgány a vedenie

 

Predstavenstvo SBD Bratislava I.

 

1. Ing. Peter BOŠKO

predseda predstavenstva

2. Vladimír MEDVECKÝ

podpredseda predstavenstva

3. Ing.Peter MIHÁLIK

člen predstavenstva

4. JUDr. Dušan SABOL

člen predstavenstva

 

KONTROLNÁ KOMISIA SBD Bratislava I.

 

1. JUDr. Oľga ADAMCOVÁ

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

PREDSTAVENSTVO A KONTROLNÚ KOMISIU SBD BRATISLAVA I.

zvolilo Zhromaždenie delegátov SBD Bratislava I. dňa 9. marca 2021

písomným, korešpondenčným hlasovaním s účinnosťou od 15.3.2021